Yhdenvertaisuus

 

Esimerkkejä mittareista

Arkkitehtuurin yhdenvertaisuus 

  • Paikka tai rakennus on kaikkien käyttäjien helposti saavutettavissa.
  • Paikka tai rakennus mahdollistaa ja edistää erilaisten ihmisten ja yhteisöjen vuorovaikutusta.

Toimiston yhdenvertaisuus 

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tehty.
  • Toimiston palveluksessa olevien henkilöiden alimpien ja ylimpien palkkojen välinen suhde. 

Mitä se on?

Arkkitehtuurin yhdenvertaisuus

Hyvällä suunnittelulla ja arkkitehtuurin keinoilla voidaan luoda paikkoja ja tiloja, jotka edistävät yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista sekä tukevat hyvinvointia ja terveyttä. Hyvä arkkitehtuuri tarjoaa kauneuden ja arvostuksen kokemuksia ja vahvistaa paikkojen luonnetta. Kaupungit ja alueet sekä rakennukset tulee suunnitella ja toteuttaa esteettömiksi. Yhdenvertaisuutta tukee eri väestöryhmien ja toimintojen sekoittaminen kaupunkiseutujen sisällä.

Yhdenvertaisuus omassa toiminnassa

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Työnantajan on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lain henkeä on hyvä noudattaa myös tätä pienemmissä toimistoissa.

Osallisuus

Esimerkkejä mittareista

  • Projektissa on osallistettu kohteen tulevat käyttäjät mukaan suunnitteluun.
  • Toimiston arkkitehdeillä ja suunnittelijoilla on riittävät tiedot ja taidot osallistavien prosessien toteutukseen.
  • Tulevat käyttäjät ovat kokeneet saaneensa äänensä kuuluviin projektin aikana. Kysymys esitettäväksi esimerkiksi palautekyselyssä. 

Mitä se on?

Kaikki ihmiset ovat oikeutettuja turvalliseen, terveelliseen ja saavutettavaan rakennettuun ympäristöön, joka inspiroi ja tukee hyvän elämän edellytyksiä. 

Rakennukset tulisi suunnitella huomioiden asukkaiden erilaiset, mutta myös erilaisten elämäntapojen luomat tarpeet. Asukkailla ja rakennusten käyttäjillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin, ja erilaiset, myös asukaslähtöiset toteutusmallit tarjoavat erilaisiin taloudellisiin reunaehtoihin ja elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoja tuottajamuotoiselle asumisrakentamiselle. 

Avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelukulttuuri tukee jokaisen mahdollisuuksia osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen. Suunnittelu- ja rakennusprojekteissa kannattaa kerätä arvioita, palautetta ja kokemuksellista tietoa sekä hyödyntää niitä suunnittelussa aktiivisesti. 

Hyvinvointi

Esimerkkejä mittareista

  • Suunnittelukohteen materiaalit, valaistus, ilmanvaihto, melu ja muut terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät arvioidaan ennen projektin käynnistämistä ja projektin aikana.
  • Suunnittelukohde on turvallinen käyttäjilleen. 

Mitä se on?

Rakennettu ja viherympäristö vaikuttavat terveyteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Ympäristön, kuten ilman ja veden laatu, lämpö-, ääni- ja valaistusolosuhteet, viherympäristön läheisyys, julkinen taide sekä liikkumista tukeva ympäristö edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Rakennetun ympäristön hyvinvointistandardeja ovat määritelleet esimerkiksi Fitwel ja WELL Building Standard. Jälkimmäinen on yhteensopiva muun muassa LEED- ja Living Building Challenge -rakennusstandardien kanssa.
 

 

Jatka kohtaan ’Yhteiskunnalliset näkökohdat’ >>

Vastuullisuusoppaan etusivulle >>